Radonmätning

Att mäta radonhalten i ditt hem är avgörande för att skydda dig själv och din familj från denna dolda fara. Låt oss kolla på varför radonmätning är så viktig. 

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i marken. Det kan tränga in i ditt hem genom sprickor och hål i grund och väggar, vilket skapar en farlig inomhusmiljö utan att du ens märker det. 

Långvarig exponering för höga radonhalter kan öka risken för att drabbas av lungcancer avsevärt. Enligt forskning är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Varje år drabbas hundratals människor av lungcancer i Sverige på grund av radonexponering. Genom att genomföra en radonmätning kan du identifiera eventuella problem i tid och vidta nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för denna allvarliga konsekvens.

Genom att genomföra en radonmätning och vidta åtgärder om förhöjda halter upptäcks, kan du skapa en säkrare inomhusmiljö för dig själv och din familj. Det handlar om att ta kontroll över din hälsa och säkerhet, och göra ditt hem till en plats där du kan känna dig trygg och säker.

Att mäta radonhalten i ditt hem är det enda sättet att skydda dig och din familj. I Sverige är den högsta tillåtna radonhalten i inomhusmiljöer 200 bq/m3. För att få ett tillförlitligt resultat och beräkna ett årsmedelvärde, rekommenderas det att genomföra mätningen under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. För att säkerställa högsta möjliga noggrannhet och tillförlitlighet i mätningen är det fördelaktigt att utföra mätningen under en längre tid.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 400 000 bostäder i Sverige har en radonhalt som överskrider referensnivån på 200 bq/m3. Detta understryker vikten av att regelbundet utföra radonmätningar och vidta åtgärder vid behov för att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Du bör överväga att mäta radonhalten vid olika tillfällen, inklusive vid husköp för att få en klar bild av inomhusluftens kvalitet i det nya hemmet. Vid om- eller tillbyggnation, ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet är en radonmätning också nödvändig för att säkerställa att eventuella förändringar inte påverkar radonhalten negativt.

Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen är det hög tid att genomföra en ny mätning för att uppdatera din kunskap om radonhalten i ditt hem och vidta åtgärder om det behövs.

Genom att ta ansvar för radonmätning i ditt hem, kan du skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj. Var proaktiv och vidta åtgärder för att minimera risken för radonrelaterade hälsoproblem!

Relaterad information
Was ist Radon